Logo

2009-1461

K hade i flera år betalat abonnemangsavgift för en 25 A huvudsäkring trots att anläggningen varit utrustad med en 16 A huvudsäkring. K yrkade prisavdrag motsvarande de kostnader K ansåg sig ha betalat för mycket.

Nämnden konstaterade att det åligger anläggningsinnehavaren att känna till och kontrollera vilken mätarsäkring som är installerad och vid behov byta denna. Vidare att bytet skall utföras av en behörig elinstallatör som sedan skall göra en för- eller efteranmälan hos elnätsföretaget. Nämnden konstaterade dessutom att det inte utan särskilt avtal kan anses ligga på elnätsföretaget att se till att varje kund har den för kunden mest fördelaktiga mätarsäkringen och tariffplaceringen. Då ett sådant avtal saknades och då elnätsföretaget debiterat K efter den mätarsäkring som anmälts till bolaget kunde K:s yrkande om prisavdrag inte bifallas.

Beslut: Avslag