Logo

2015-06029

I kundens ursprungliga elnätsavtal, från 1990, baserades den fasta elnätsavgiften på en installerad 16 Ampere (A) huvudsäkring. Kunden hade aldrig bytt huvudsäkring. Från och med december 1993 t.o.m. mars 2015 debiterade elnätsföretaget den fasta elnätsavgiften för huvudsäkring 20 A. Kunden anförde att säkringsstorleken inte framgick tydligt på fakturorna och uppgiften saknades på vissa fakturor. Ändringen från 16A till 20A skedde någon gång under perioden år 1990 till december 1993 i elnätsföreagets system. Kunden upptäckte överdebiteringen år 2011. Kunden yrkade på återbetalning för mellanskillnaden för hela perioden.

Elnätsföretaget menade att det är kundens ansvar att välja rätt elnätsabonnemang. Debiteringen hade skett enligt tillgänglig kundspecifik dokumentation och i det nuvarande systemet angavs, från 2002, kundens anläggning med säkringsstorleken 20 A. Kunden hade återkommande betalt för abonnemangsnivån 20 A och fick anses ha accepterat villkoren för 20 A. Elnätsföretaget invände att p.g.a. preskription skulle återbetalning åtminstone inte ske längre tillbaka än till år 2005. Elnätsföretaget hävdade att kunden invände mot abonnemangsnivån 20 A under sommaren 2011 och uppmanades då att kontakta behörig elektriker för att genomföra en säkringsändring. I mars 2015 registrerades ett underlag med uppgift om att kundens anläggning har 16 A, varpå elnätsföretaget ändrade abonnemanget.

Nämnden konstaterade att det är kundens ansvar att ha rätt säkring anmäld och att kontrollera att man betalar för rätt säkringsstorlek. Elnätsföretaget ansvarar för att kundens abonnemang utgår från den anmälda säkringsstorleken. Nämnden konstaterade vidare att anläggningen installerades med en huvudsäkring på 16 A och att elnätsavtalet utgick från 16 A säkringsstorlek. Elnätsföretaget hade inte kunnat förklara varför den registrerade säkringsstorleken hade ändrats till 20 A. Av behörig elektrikers intyg framgick att byte av säkringsstorlek inte hade skett. Kunden ansågs därmed ha visat att huvudsäkringen hade varit 16 A under hela avtalstiden. Elnätsföretaget hade debiterat felaktig säkringsstorlek och var återbetalningsskyldig. Kundens krav på återbetalning för tiden före år 2005 var dock preskriberat.

Beslut: Delvis bifall