Logo

2014-03929

K begärde prisavdrag motsvarande 50% av anslutningsavgift p.g.a. att anslutningen slutfördes på 10 månader i stället för 6-8 veckor som elnätsföretaget påstods ha lovat.

Elnätsföretaget motsatte sig K’s krav och invände att det inte fanns några uppgifter som styrkte att ett löfte om genomförandetid hade lämnats. Elnätsföretaget medgav att dröjsmål förelåg men inte att K’s yrkande var skäligt. Elnätsföretaget invände att rätt till prisavdrag, enligt kontraktsrättsliga principer, inte föreligger vid dröjsmål. Elnätsföretaget hade erbjudit K 10 procent rabatt samt ersättning för kostnader p.g.a. förlorat ROT-avdrag.

Nämnden konstaterade att rätt till prisavdrag föreligger, enligt allmän kontraktsrätt, bara vid fel och inte vid dröjsmål. Däremot hade K rätt till skadestånd om K kunde visa att det förelåg en ekonomisk skada p.g.a. dröjsmålet. K hade inte visat någon ekonomisk skada och K’s yrkande avslogs därför. Nämnden konstaterade avslutningsvis att det stod K fritt att godta elnätsföretagets erbjudande om prisavdrag motsvarande 10 procent av det fakturerade beloppet.

Beslut: Avslag