Logo

2005-1152

K yrkar skadestånd pga elavbrott i samband med stormen ”Gudrun”. Avbrottet varade från den 8 till den 10 januari, den 12 januari samt ett antal kortare avbrott. K yrkar skadestånd för förstörd frys, resekostnader, förlorad arbetstid, förstörda matvaror samt ersättning för strömavbrottet i sig. Nätföretaget uppger att vindstyrkorna uppgick till 30 m/s i medel och över 40 m/s i byarna och redogör för förloppet, arbetsinsatser samt den prioritering man valde att göra. Nätföretaget anser att del av anmälarens ersättningsanspråk (den förstörda frysen) avser skada genom inverkan av el. Företaget anser sig inte ansvarigt enligt regeln om strikt ansvar i ellagen 10 kap 1§. Inte heller 10 kap 2 §, person- eller sakskada orsakad genom säkerhetsbrist, anser företaget vara tillämplig. Det kontrollansvar som stadgas i ellagen 11 kap 10 § innebär att skadeståndsskyldighet inte föreligger om företaget kan visa att avbrottet beror på hinder utanför företagets kontroll. Företaget anser att samtliga förutsättningar för att undgå skadeståndsskyldighet föreligger. Man menar också att företaget uppfyller föreskriftsenliga krav på skötsel av friledningsnätet. Nämnden finner att företaget vidtagit de åtgärder som skäligen kan krävas under de särskilda omständigheterna och bifaller därmed inte yrkat skadestånd.

Beslut: Avslag