Logo

2012-03019

K yrkade avbrottsersättning med anledning av strömavbrott på en fas (fasfel), vilket upptäcktes efter ca tio dagar. Orsaken till fasfelet låg i elnätsföretagets ledningsnät. Efter kontakt med elnätsföretaget åtgärdades fasfelet inom tre timmar.

Elnätsföretaget motsatte sig K’s krav och anförde att ellagens regler om avbrottsersättning gäller under förutsättning att överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Reglerna var därför inte tillämpliga vid fasfel eller spänningsfall.

Nämnden konstaterade att det av lagregelns förarbete inte framgår vad som åsyftats med ”avbryts helt”. Nämnden ansåg att uttrycket ”avbryts helt” måste betraktas som ett avbrott där elöverföringen helt har uteblivit till kunden, d.v.s. ett avbrott på samtliga faser. Eftersom K’s avbrott endast omfattade en fas var K inte berättigad till avbrottsersättning enligt lydelsen i 10 kap. 10 § första stycket ellagen.

Beslut: Avslag