Logo

2012-03792

K yrkade avbrottsersättning utan jämkning.

K hade haft ett sammanhängande avbrott i 19 timmar. Elnätsföretaget hade jämkat avbrottsersättningen till hälften med hänvisning till att återställningsarbetet hade försenats p.g.a. dåligt väder. K hävdade att elnätsföretagets jämkningsmetod vid beräkning av avbrottsersättning var oskälig och ologisk. Den jämkade avbrottsersättningen var dessutom lägre än det minimibelopp som anges i ellagen.

Elnätsföretaget motsatte sig yrkandet och hävdade att jämkningsmetoden följde reglerna om avbrottsersättning och var förenlig med ellagens objektivitets- och ickediskrimineringsprinciper.

Nämnden konstaterade att avbrottsersättning får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta företagets arbetstagare för betydande risker. Lagens förarbeten föreskriver inte hur jämkning ska fungera praktiskt eller hur jämkning ska beräknas. Nämnden ansåg inte att jämkningen, mot bakgrund av vad som framkommit om omständigheterna i det aktuella fallet, var oskälig.

Beslut: Avslag