Logo

2015-00751

K hade haft två olika långa avbrottsersättningsgrundande avbrott. Elnätsföretaget hade jämkat avbrottsersättningen, i båda fallen till samma belopp. K ifrågasatte elnätsföretagets jämkningsgrunder (risker för arbetstagarna och oskäligt ekonomiskt betungande). K krävde därför full avbrottsersättning.

Elnätsföretaget menade att kunden hade behandlats på samma sätt som övriga drabbade i området. Elnätsföretagets utbetalningar för avbrottsersättning uppgick till ett belopp motsvarande ca 25 % av omsättningen.  Det skulle vara oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget att betala ytterligare avbrottsersättning.

Nämnden konstaterade att kunden hade drabbats av två avbrottsersättningsgrundande avbrott och att elnätsföretaget hade jämnkat i båda fallen. Nämnden hänvisade till ellagens förarbeten och konstaterade bl.a. att jämkning endast ska ske i undantagsfall. Elnätsföretaget har bevisbördan för att grund för jämkning föreligger. Vid en samlad bedömning av framförallt elnätsföretagets storlek och omsättning, ansåg nämnden att jämkningen i det aktuella fallet skulle anses som skälig. 

Beslut: Avslag