Logo

2002-7548

K yrkade att elhandlaren skall avstå från sitt krav på återbetalning av ett tidigare utbetalt belopp. Elhandlaren återbetalade ett belopp till K eftersom hon, enligt avläsning av elmätaren, hade betalt för mycket i elström. Tre månader senare fick hon en faktura att betala med förklaringen att återbetalningen var felaktig. Elhandlaren har som grund för bestridandet åberopat att återbetalningen gjordes till kunden med anledning av en felaktig årsavläsning som nätägaren hade gjort och menar att eventuella skadeståndskrav måste framställas till denne istället. Nämnden rekommenderade elhandlaren att avstå helt från sitt krav på återbetalning och hänvisar till den rättspraxis som utvecklats på området. Den som mottagit en felaktig betalning utan att inse att den var felaktig och som i god tro förbrukat beloppet då kravet framställs befrias från återbetalningsskyldighet

Beslut: Bifall