Logo

2003-4953

Elhandlaren hade ett avtal med K om att fakturering skulle ske månadsvis. Trots detta uteblev faktureringen helt under tre år. K ifrågasatte inte betalningsskyldigheten men yrkade att elhandlaren skulle bevilja honom en längre avbetalningsplan. ARN konstaterade att elhandlaren inte fullgjort parternas avtal samt att detta inte kunde lastas K. ARN fann vidare att det var vedertagen praxis inom elbranschen att i nu aktuella fall medge konsumenten en avbetalningstid som motsvarade den tidsperiod under vilken fakturering inte förekommit. ARN ansåg att avbetalningstiden skulle sättas till 36 månader.

Beslut: Bifall