Logo

2003-7548

Fyra månader efter ett genomfört leverantörsbyte upphörde elleverantören att fakturera anmälaren för förbrukad elenergi. Trots att anmälaren påminde elleverantören om den uteblivna faktureringen dröjde det nästan två år innan den kom igång igen. Anmälaren fick sedan en stor faktura för hela perioden. Anmälaren yrkade nedsättning av fakturabeloppet samt ersättning för onödigt elmätarbyte. Även fråga om redovisning av preliminärt inbetalade avgifter. ARN ansåg att anmälaren var berättigad till prisavdrag på grund av att elleverantören inte fakturerat i enlighet med avtalet. ARN fann att ett prisavdrag om 15 % var skäligt. Dessutom ansåg ARN att elleverantören skulle ersätta anmälaren för en del av kostnaderna för mätarbytet.

Beslut: Bifall