Logo

2004-1528

Nätägaren och elhandlaren debiterade normalt K på samma faktura. K hade betalt tre avstämningsfakturor under en period om tre år. Därefter erhöll K en ny avstämningsfaktura för samma period. Av den nya avstämningsfakturan framgick att den avsåg bland annat nätavgifter för tre år tillbaka som inte tidigare debiterats på grund av ett misstag från företagens sida. K gjorde gällande att han inte var betalningsskyldig för ytterligare en avstämningsfaktura för redan avstämda perioder. ARN ansåg att då det uttryckligen framgick av de tidigare fakturorna att de avsåg avstämning efter avläsning var det mest naturligt att tolka de så att de avsåg slutlig reglering för de aktuella perioderna samt att K haft fog för att uppfatta betalningarna som slutliga. ARN ansåg därför att elhandlaren inte hade rätt att kräva K på ytterligare betalning avseende nätavgifter för samma period.

Beslut: Bifall