Logo

2006-3971

K har yrkat betalningsbefrielse avseende faktura för levererad elström. Anledningen var att K tidigare fått en avräkningsfaktura för delvis samma period. Denna faktura omfattade endast nätavgifter och K hade således inte, varken på avstämningsfakturan eller tidigare, betalat för den elström som förbrukats. Eftersom K inte aktivt valt annan elhandlare fann hon ingen anledning att anta att ytterligare kostnader skulle tillkomma. Senare kom en faktura över elförbrukningen. Nämnden anser att det av utredningen framgår att den faktura som K fått tidigare endast avsåg nätavgifter medan den faktura hon senare fick avsåg kostnader för elhandeln. Nämnden anser också att avsaknaden av kunskap om gällande lagstiftning, inte är något som kan åberopas som grund för betalningsbefrielse.

Beslut: Avslag