Logo

2008-9074

K:s elnätsföretag hade läst av kundens elmätare år 2001 och år 2008. Däremellan hade bolaget lämnat självavläsningskort till kunden, vilka hade fyllts i och returnerats till bolaget. Vid avstämning år 2008 visade det sig dock att sig självavläsningskorten varit felaktigt ifyllda varför delar av den förbrukning som ägt rum mellan avläsningarna år 2001 och år 2008 debiterades i den aktuell avstämningsfaktura som avsåg perioden november 2006 – februari 2008. K yrkade betalningsbefrielse eftersom hon inte ansåg att förbrukningen kunde ha ägt rum under den i fakturan angivna debiteringsperioden. Nämnden konstaterade att konsumenten som utgångspunkt, undantaget eventuell preskriberad fordran, är skyldig att betala för den el som har levererats och förbrukats och att det vid efterdebitering bör kunna krävas att konsumenten underrättas om orsaken till denna och att beräkningsgrunden för denna klart anges. Vidare konstaterade nämnden att bolaget har bevisbördan för att de, mot anmälarens bestridande, har rätt att debitera anmälaren det aktuella beloppet. Enligt nämnden var det inte osannolikt att förbrukningen skett tidigare än tre år tillbaka i tiden, vilket bolaget också medgivit, och mot den bakgrunden ansåg nämnden inte att bolaget visat att de hade rätt att debitera ett belopp som var större än det som anmälaren medgivit.

Beslut: Bifall