Logo

2009-1585

I samband med avstämning av faktisk elförbrukning uppstod ett tillgodo, vilket K:s elhandelsföretag återbetalade till K den 30 juni 2008. En tid senare visade det sig att avläsningen som avstämningen grundade sig på var felaktig. Den 22 augusti 2008 informerades K om problemet och att elhandlaren eventuellt skulle komma att kräva tillbaka det utbetalade beloppet. I oktober 2008 riktades ett sådant krav gentemot K. K yrkade betalningsbefrielse av den aktuella summan.

Nämnden konstaterade att den som av misstag betalat en skuld i princip har rätt att kräva tillbaka det för mycket erlagda, men att denna återkravsrätt inte är ovillkorlig, om den som tagit emot betalningen har varit i god tro och förbrukat det uppburna beloppet kan det finnas skäl att ogilla ett yrkande om återbetalning. Det gäller särskilt om den felaktiga betalningen skett från en näringsidkare till en konsument. Eftersom nämnden ansåg att K tagit emot återbetalningen i tron att det tillhörde honom, rekommenderades elhandlaren att avstå från sitt krav på återbetalning.

Beslut: Bifall