Logo

2009-2434

K hade ett avtal med elnätsföretaget som bestod i att företaget skulle fjärravläsa K:s elförbrukning och fakturera honom i efterhand för den el som K faktiskt förbrukat. Trots att K betalat fakturor där det angivits att avläsning gjorts varje månad hade företaget ändå fakturerat K för elförbrukning i förfluten tid. K yrkade betalningsbefrielse för den aktuella fakturan.

Nämnden fann att företaget saknade rätt att, efter det att avstämning av faktisk förbrukning ägt rum, på nytt göra en avstämning och påföra konsumenten ytterligare kostnader för förfluten tid. När en avstämning gjorts ska konsumenten kunna lita på att ytterligare kostnader för den avstämda perioden inte ska påföras. Enbart om omständigheterna är sådana att konsumenten borde ha insett att det exempelvis förekommit fel i fjärravläsningen bör undantag från denna huvudregel komma ifråga. Nämnden rekommenderade företaget att avstå från sitt krav på betalning av den aktuella fakturan.

Beslut: Bifall