Logo

2010-4914

K fick i efterhand en faktura som avsåg K:s elförbrukning sedan år 2007. K hänvisade till villkoren för avtalet som angav att hon skulle få sex fakturor per år och att fakturering, från och med den 1 juli 2009, skulle avse faktisk förbrukning. Som kompensation hade elhandlaren erbjudit K ett prisavdrag på 15 procent. K yrkade ytterligare prisavdrag. Elhandlaren motsatte sig yrkandet. Elhandlaren konstaterade att avstämningsfakturan avsåg perioden 11 december 2007 – 1 maj 2010, att K tidigare fått preliminära fakturor, men att det av varje faktura framgått att den varit beräknad. Elhandlaren påpekade också att K hade blivit erbjuden ett prisavdrag på 15 procent och en kostnadsfri avbetalningsplan, i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren.

Nämnden konstaterade att elnätsföretagen från och med den 1 juli 2009, om inte särskilda skäl föreligger, är skyldiga att debitera efter avläst elförbrukning. Vidare att konsumenten inte kan anses befriad från betalningsansvar för förbrukad el på grund av att så inte har skett, dock med undantag för fordran som är äldre än tre år och därmed preskriberad enligt lag. Nämnden påpekade också att konsumenten, sedan fakturering skett preliminärt under mer än tolv månader (åtta månader från den 1 juli 2010), har rätt till ett prisavdrag på avstämningsfakturan med 15 procent av skillnaden mellan faktisk förbrukning och tidigare preliminär debiterad förbrukning. K rekommenderades att godta elhandlarens erbjudande om prisavdrag.

Beslut: Avslag