Logo

2013-00164

K yrkade återbetalning för betald elförbrukning för en viss period, återbetalning för viss utebliven rabatt samt ersättning i form av goodwillkompensation.

K hade inte blivit fakturerad för sin elförbrukning under en period om 19 respektive 21 månader. Fakturorna var daterade i juli 2012 och K hävdade att EL 2012 K punkten 3.3 7 st ska tolkas så att 12-månadersperioden ska börja löpa när fakturan kommit kunden tillhanda.

Elhandelsföretaget bestred kravet på goodwillkompensation men medgav i huvudsak yrkandet om återbetalning för betald elförbrukning och viss utebliven rabatt. Elhandelsföretaget hävdade att villkorsbestämmelsen ska tolkas så att 12-månadersperioden ska börja löpa när elen levereras till kunden.

Nämnden konstaterade att parterna inte hade hänvisat till avtalsvillkor som begränsar debitering till månadsvis eller annan fast period. Den aktuella 12-månaderperioden var därför inte knuten till hela kalendermånader. 12-månadersperioden skulle därför räknas från den dag fakturan ställs ut. Återbetalning skulle även ske avseende den uteblivna rabatten. Däremot saknades grund för kravet på goodwillkompensation.

Beslut: Delvis bifall