Logo

2013-07261

K yrkade skadestånd dels för vattenskada, till följd av frånkoppling, och dels för personligt lidande.

K hävdade att frånkoppling skedde trots att K inte hade blivit delgiven på föreskrivet sätt. K ville därför att elföretaget skulle ersätta honom för de vattenskador han drabbats av. K’s anläggning är belägen i Sverige men är ansluten till det norska elnätet. K anser att svensk lag ska gälla.

Elföretaget motsatte sig K’s yrkande. Frånkoppling skedde p.g.a. obetalda fakturor. Elföretaget hade skickat flera påminnelser och meddelanden om kontakt, till K. Elföretaget hade också, utan resultat, försökt nå K per telefon. Elföretaget bestred ansvar för vattenskada eftersom de hade fullgjort sina skyldigheter enligt norsk lag.

Nämnden konstaterade att svensk rätt var tillämplig eftersom anläggningen är belägen i Sverige. Elföretaget hade inte lämnat in någon utredning som visade att elföretaget hade vidtagit de lagstadgade åtgärderna som krävs för frånkoppling enligt svensk lag. Elföretaget hade därför inte rätt att frånkoppla, med följd att K hade rätt till ersättning för den skada som han hade lidit till följd av frånkopplingen.

Av allmänna skadeståndsrättsliga principer följer dock att den avtalsbrytande parten inte är ersättningsskyldig för sådan skada som hade kunnat undvikas om den skadelidande hade vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa skadan. K hade varit medveten om frånkopplingen men inte vidtagit skäliga åtgärder och hade därför inte rätt till ersättning från elföretaget. K hade inte heller styrkt skadorna som han påstod att han hade drabbats av. Nämnden konstaterade avslutningsvis att det saknades rättslig grund för ersättning för personligt lidande. Nämnden avslog K’s yrkanden.

Beslut: Avslag