Logo

2002-0095

Ett elföretag ändrade ett avtal om tillsvidarepris med tidstariff till fast pris under åberopande av ett avtal som gav företaget rätt att förändra priset efter underrättelse senast 15 dagar innan prisförändringen. K menade att detta innebar en otillåten förändring av elavtal och yrkade återbetalning för prisskillnaden. ARN ansåg att förändringen inte avsåg en prisjustering utan en ändring av tariff och därför var att betrakta som en otillåten ensidig förändring av avtalet.

Beslut: Bifall