Logo

2003-3469

Under en period tillsände elhandlaren K fakturor där det framgick att han hade ett fast elpris till och med år 2010. K gjorde bland annat med stöd av detta gällande att han hade ett avtal med motsvarande innehåll. Elhandelsföretaget bestred detta med hänvisning till att parterna tecknat avtal om rörligt pris samt att den felaktiga uppgiften på fakturan berott på ett tekniskt fel. ARN ansåg att det framgick i ärendet att parterna tecknat avtal om ett rörligt pris. Att K under en tid tillsänts felaktiga fakturor ansågs inte innebära att det ursprungliga avtalet upphört att gälla.

Beslut: Avslag