Logo

2003-5068

Parterna hade ett avtal om rörligt pris. Av villkoren framgick bland annat att priset kunde ändras varje månad samt att kunden när som helst hade rätt att byta till någon av elhandlarens övriga avtalsformer. Frågan var om varje prisändring måste föregås av avisering samt om elhandlaren kunde kräva en månads uppsägningstid innan byte till annan avtalsform kunde ske. ARN ansåg att kravet om avisering i de allmänna avtalsvillkoren var dispositivt samt att det svårligen kunde uppfyllas om avtalspriset ändrades varje månad. Därför ansåg ARN att aviseringsplikten inte ingick i parternas avtal. Däremot hade elhandlaren inte rätt att kräva en månads uppsägningstid vid byte till någon av företagets övriga avtalsformer.

Beslut: Bifall