Logo

2006-7052

K har tecknat ett avtal med ett elhandelsföretag via företagets webbplats. Två dagar senare fick han bekräftelse och ansåg att de priser som där angavs inte stämde överens med de han fått uppgift om via hemsidan. Ytterligare tre dagar senare vände sig K till företaget för att häva avtalet, och hänvisade till ångerrätten. Företaget menar att köp av el inte omfattas av distansavtalslagen och att det därför inte finns någon ångerrätt. Nämndens bedömning är att leverans av elström är en tjänst. Vidare har avtalet ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Nämnden konstaterar vidare att det i bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen inte uttryckligen görs något undantag för leverans av elström och av förarbeten och andra relevanta rättskällor framgår inte heller att detta skulle vara avsikten. Köpet faller således inom ramen för distansavtalslagen. I ärendet är vidare ostridigt att K meddelat företaget inom den föreskrivna ångerfristen.

Beslut: Bifall