Logo

2006-8391

K tecknade ett tre-årsavtal med ett elhandelsföretag via företagets webbplats. K ångrade sitt köp och ville häva avtalet med stöd av ångerrätten i distansavtalslagen. Nämndens bedömning är att leverans av elström är en tjänst. Avtalet har vidare ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Kommunikationen i ärendet har uteslutande skett på distans. Vidare konstaterar nämnden att det i bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen inte görs något uttryckligt undantag för leverans av elström. Av förarbeten och andra relevanta rättskällor framgår inte heller att detta skulle vara avsikten. Det är vidare ostridigt att K meddelat företaget inom den föreskrivna ångerfristen.

Beslut: Bifall