Logo

2007-1885

K träffade ett elavtal och fick bekräftelse från elhandlaren med texten ”Månadspriset är ett rörligt elpris som följer elbörsens pris och ändras varje månad”. K ansåg, i och med ordalydelsen, att han tecknat ett spotprisavtal och inte ett tillsvidareavtal. K upptäckte senare att han hade ett tillsvidareavtal. Företaget anförde att det vid tidpunkten för avtalets ingående endast fanns två alternativ, bundet elpris eller sk månadspris, att välja på hos den aktuella elhandlaren. Nämnden konstaterar att det inte finns någon vedertagen terminologi inom branschen avseende benämningar på olika avtalskonstruktioner. Nämnden kan inte på utredningen i ärendet finna att K bevisat att han har fått något annat pris än det som avtalats.

Beslut: Avslag