Logo

2009-0017

En elhandlare hade sänt en offert till K, vilken K undertecknat och returnerat till elhandlaren inom angiven svarstid. Det visade sig dock att elpriset felaktigt hade angivits till 0 öre/kWh. Sedan elhandelsföretaget uppmärksammat felaktigheten sände elhandlaren ett brev med en ny offert till K. Enligt K saknade elhandelsföretaget rätt att bryta det ingångna avtalet och K yrkade därför att nämnden skulle fastställa att det mellan parterna ingångna avtalet var bindande. Nämnden fann att det var fråga om ett s.k. förklaringsmisstag, d.v.s. en situation där någon avgivit en viljeförklaring som p.g.a. ett misstag fått ett annat innehåll än avsett. Nämnden påpekade vidare att ett sådant förklaringsmisstag, enligt avtalslagen, inte binder den som lämnat viljeförklaringen om motparten insåg eller borde ha insett misstaget. Nämnden konstaterade att anmälaren måste ha insett att det lämnade elpriset om 0 öre/kWh var felaktigt och därför hade något bindande avtal inte träffats.

Beslut: Avslag