Logo

2009-3673

K hade ett tidsbestämt avtal om fast pris med en elhandlare. Sedan avtalet löpt ut förlängde elhandlaren avtalet per automatik med ett år, dock ansåg K att han inte informerats om detta. K, som hellre hade velat teckna ett löpande avtal, yrkade hävning av avtalet alternativt återbetalning av de merkostnader han drabbats av. Nämnden hänvisade till ellagen som anger att elhandlaren, tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan det tidsbestämda avtalet löper ut, skall informera kunden om tidpunkten för och konsekvenserna av att avtalet upphör att gälla. Vidare påpekade nämnden att ett sådant meddelande sänds på mottagarens risk- d.v.s. avsändaren ansvarar inte för att meddelandet kommer fram- men avsändaren har att visa att meddelandet sänts iväg på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden ansåg inte att elhandlaren hade lyckats visa att så hade skett och därför hade elhandlaren inte varit berättigad att förlänga avtalet på sätt som skett. Nämnden rekommenderade elhandlaren att återbetala en del av vad K tidigare betalat.

Beslut: Bifall