Logo

2009-8579

K hade ett treårigt fastprisavtal med en elhandlare. Sedan avtalsperioden löpt ut förlängdes avtalet av elhandlaren med ytterligare ett år och då till ett högre pris. K invände att han inte hade godkänt en sådan förlängning och att det ursprungligen tecknade avtalet inte villkorats så att elhandlaren haft rätt att förlänga avtalet på sätt som skett. K yrkade prisavdrag motsvarande de fördyrade kostnader han ansåg sig ha drabbats av. Elhandlaren motsatte sig yrkandet.

Nämnden konstaterade att elhandlaren har en lagstadgad skyldighet att, tidigast 90 och senast 60 dagar innan ett tidsbestämt avtal löper ut, informera elanvändaren om tidpunkten för och konsekvenserna av avtalets upphörande. Nämnden konstaterade också att det inte finns något som hindrar att ett avtal om elleverans villkoras så att avtalet förlängs med viss tid om inte elanvändaren vid avtalstidens utgång säger upp avtalet eller meddelar att det skall fortsätta gälla men på andra villkor. Enligt nämnden krävs dock uttryckligt stöd i ett redan ingånget avtal för att en sådan automatisk avtalsbindning skall accepteras. I den aktuella situationen konstaterade nämnden att elhandlaren inte hade lyckats visa att det tecknade treårsavtalet innehöll något sådant villkor och att någon verksam förlängning av bindningstiden inte kunde anses ha kommit tillstånd. Elhandelsföretaget rekommenderades att ersätta kunden motsvarande vad han yrkat.

Beslut: Bifall