Logo

2009-7755

K hade tidigare haft ett avtal med fast pris som gällde i tre år. När avtalet löpte ut blev han automatiskt bunden för ett nytt fastprisavtal som gällde i ett år. Priset för det nya avtalet var betydligt högre än det pris som gällde enligt det gamla avtalet. K hade inte fått någon information om det nya avtalet och dessutom hade elhandlaren försummat att fakturera K enligt överenskommelse och det dröjde därför lång tid innan kunden fick kännedom om det nya priset. K yrkade prisavdrag motsvarande den totala prishöjningen beräknad på hans förbrukning. Elhandlaren motsatte sig yrkandet.

Nämnden konstaterade att elhandlaren har en lagstadgad skyldighet att, tidigast 90 och senast 60 dagar innan ett tidsbestämt avtal löper ut, informera elanvändaren om tidpunkten för och konsekvenserna av avtalets upphörande. Nämnden konstaterade vidare att ett sådant meddelande skickas på mottagarens risk- d.v.s. avsändaren bär inte något ansvar för att det faktiskt kommer fram- men det ankommer å andra sidan på avsändaren att visa att meddelandet har sänts iväg på ett ändamålsenligt sätt. Enligt nämnden hade elhandlaren visat att meddelandet sänts iväg på ett ändamålsenligt sätt och av den anledningen ansåg nämnden att K var bunden av det nya avtalet.

Beslut: Avslag