Logo

2010-2915

K hade avtalat om rörligt pris med månadsvis fakturering, men K fick en kvartalsfaktura för perioden november-januari. K menade att hon saknat möjlighet att påverka priset eftersom hon inte sett hur högt priset var i november och vidare att elbolaget sagt att hon troligtvis hade kunnat minska sina kostnader med 10 procent. K yrkade prisavdrag motsvarande 50 procent av fakturans belopp. Elhandlaren motsatte sig yrkandet och invände att skälig kompensation, prisavdrag med 10 procent och en kostnads- och räntefri avbetalningsplan, hade erbjudits K. Nämnden konstaterade att K inte visat grund för sitt yrkande varför K:s talan inte kunde bifallas.

Beslut: Avslag