Logo

2011-09425

K hade ingått tidsbundet avtal med fast pris per kWh. K ansåg att elhandelsföretaget hade smyghöjt priset och dessutom felaktigt tagit ut en så kallad elområdesavgift. K yrkade därför prisavdrag motsvarande smyghöjningen och den felaktiga elområdesavgiften under 24 månader.

Elhandelsföretaget invände att avtalsvillkoren gav elhandelsföretaget en rätt att ändra villkoren. Den villkorsändring som hade skett hade kommunicerats på en fakturabilaga. Information om elområdesavgiften hade lämnats på elhandelsföretagets hemsida och på fakturorna.

Nämnden konstaterade att det i elhandelsföretagets ursprungliga erbjudande till K angavs fast pris på leverans av el under avtalsperioden. I de avtalsuppgifter som elhandelsföretaget skickade till K angavs fast pris med tillkommande skatter och avgifter. Elområdesavgift angavs inte. Villkoren gav elhandelsföretaget rätt att ändra villkoren genom besked till K minst en månad före ikraftträdandet av ändringen. Elhandelsföretagets erbjudande kunde inte tolkas på annat sätt än att fastprisavtal innebar samma pris oavsett elprisets fluktuationer. Den delen av avtalet som gav elhandelsföretaget rätt att ändra villkoren var otydlig i fråga om vilka avtalsvillkor som omfattas av denna rätt. Elhandelsföretaget hade inte heller visat att det hade stöd för att ta ut en elområdesavgift. K:s yrkande skulle därför bifallas.

Beslut: Bifall