Logo

2012-01240

K yrkade att avtalat fastpris skulle tillämpas under hela avtalsperioden, utan tillägg för prisjustering efter elområde samt att elhandelsföretaget skulle kreditera tidigare debiterat belopp för prisjustering efter elområde.

K hävdade att han hade ett treårsavtal med fast pris. K hävdade också att han inte hade fått del av avtalsvillkoren för avtalet och att han upprepade gånger påtalat detta för elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget fakturerade inledningsvis enligt det fasta pris som K påstod hade avtalats, men efter drygt ett år påfördes en prisjusteringsavgift. K hade inte fått muntlig eller skriftlig information om avgiften.

Elhandelsföretaget motsatte sig K’s yrkande och hänvisade till att K tecknat avtal via en prisjämförelse-hemsida och fått avtalsbekräftelse från prisjämförelseföretaget via e-post. Avtalsvillkoren fanns på den aktuella hemsidan tillsammans med prisuppgifterna. Elhandelsföretagets avtalsvillkor fanns på elhandelsföretagets hemsida. Elhandelsföretaget hade bekräftat grundpriset och avtalets längd till K per e-post, men avtalsvillkoren hade inte skickats till K i e-postmeddelandet. Elhandelsföretaget ansåg att K hade kunnat få ta del av avtalsvillkoren via de två hemsidorna eller genom att kontakta elhandelsföretaget.

Nämnden konstaterade att elhandelsföretaget inte hade visat att avtalsvillkor som gav stöd för prishöjning hade tillhandahållits K. Elhandelsföretaget hade därför inte rätt att höja priset med prisjustering för elområde. Elhandelsföretaget rekommenderas också att återbetala de prisjusteringsavgifter som K hade betalat enligt elhandelsföretagets fakturor.

Beslut: Delvis bifall