Logo

2014-08748

K yrkade på ersättning för fördyrad elleverans samt ersättning per timme för nedlagd tid. K hade ingått ett elhandelsavtal med elhandelsföretaget med ett angivet startdatum för leveransen. Elhandelsföretaget genomförde inte bytet till det angivna startdatumet med följd att K’s gamla och dyrare elhandelsavtal fortlöpte med högre kostnader för K som följd. Kundens ersättningskrav motsvarades av skillnaden i kostnad för K’s förbrukning beräknat på det gamla respektive det nya avtalets pris. Ersättningskravet för nerlagd tid inkluderade kostnader för telefonsamtal, SMS och e-post.

Elhandelsföretaget erbjöd sig att kompensera K för fördyrad elleverans för de första tre månaderna men motsatte sig kundens yrkande i övrigt. Elhandelsföretaget förklarade det uteblivna bytet med ett tekniskt fel hos elnätsföretaget.

Nämnden konstaterade att elhandelsföretaget inte hade följt det avtal som ingåtts med K. Kunden drabbades av högre elkostnader på grund av det. Elhandelsföretaget var därför skyldigt att ersätta K för de fördyrade elkostnaderna. K hade inte styrkt att han lidit någon ersättningsgill skada i fråga om nedlagd tid och det fanns inte någon grund för att bifalla kundens krav i den delen.

Beslut: Delvis bifall