Logo

2001-4011

K tecknade avtal med en elhandlare om att ett elavtal skulle börja den 1 december 2000. Trots upprepade kontakter mellan K och elhandlaren blev elhandelsbytet genomfört först 8 månader senare. K yrkade ersättning för den prisfördyring som uppstått under tiden elhandelsbytet försenats. Elhandlaren bestred och gjorde gällande att felet låg hos nätägaren. ARN fann att avtalet ingåtts mellan K och elhandlaren och att det därför var elhandlaren som ansvarade för avtalets fullgörande om denne inte visat att dröjsmålet berott på ett hinder utanför dennes kontroll. Elhandlaren hade i ärendet inte presenterat någon utredning som tydde på detta.

Beslut: Bifall