Logo

2009-2329

K ansåg sig ha blivit lurad av sin elhandlare att ingå ett elhandelsavtal med en bindningstid om fem år varför K ingick avtal med en annan elhandlare. Den första elhandlaren ansåg då att K gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och debiterade K en avgift. K yrkade att återfå den betalade avgiften. Nämnden konstaterade att det, mot en kunds bestridande, ankommer på elhandlaren att styrka sitt påstående om att det föreligger en viss bindningstid. Eftersom elhandlaren inte lyckats uppfylla sin bevisbörda rekommenderades elhandlaren att återbetala vad som mottagits.

Beslut: Bifall