Logo

2011-3215

Elhandelsföretaget hade efter telefonsamtal med K:s fru genomfört ett byte av elhandelsföretag trots att K var avtalspart för både elnäts- och elhandelsavtalet. K hade yrkat prisavdrag (motsvarande förlorade vindkraftsandelar p.g.a. elhandelsbytet) på den grund att elhandelsföretaget hade övertagit elleveransen från K:s befintliga elhandelsföretag utan att K hade ingått avtal med elhandelsföretaget. K upptäckte bytet först när fakturan från elhandelsföretaget skulle betalas. K betalade fakturan p.g.a. det korta förfallodatumet och bestred samtidigt både fakturan och det faktum att avtal skulle ha ingåtts. Av det inspelade telefonsamtalet som elhandelsföretaget åberopade framgick att det inte var K som talade. Dessutom innehöll inspelningen inget som kunde tolkas som ett avtal. Elhandelsföretaget hade accepterat att låta K byta tillbaka till sitt tidigare elhandelsföretag men krävde ersättning för den levererade elen.


Elhandelsföretaget hade bestridit K:s yrkande och anfört att avtal hade ingåtts och bekräftats genom att K inte hade reagerat samt att K hade förbrukat el.
Nämnden konstaterade att elhandelsföretaget inte hade visat att avtal hade ingåtts med K:s fru i samband med telefonsamtalet. Det faktum att K inte hade reklamerat med anledning av elhandelsföretagets välkomstbrev/avtalsbekräftelse innebar inte att K kan anses bunden av ett avtal. I konsumentförhållanden har ren passivitet inte avtalsgrundande verkan. Att K inte hade reklamerat mot de ytterligare handlingar som elhandelsföretaget därefter hade skickat till K, ska av samma skäl inte anses medföra att avtal har ingåtts.

Nämnden konstaterade vidare att även om K hade förbrukat el så kunde K inte, enbart på den grunden, anses bunden av ett avtal med elhandelsföretaget. K kunde inte veta vilket elhandelsföretag som levererade elen innan elhandelsföretaget skickade fakturan till K. Sammantaget hade elhandelsföretaget inte visat att avtal hade ingåtts. Nämnden biföll därför K:s yrkande.

Beslut: Bifall