Logo

2016-02434

K begärde ersättning för mellanskillnaden mellan betalt elpris till anvisat elhandelsföretag och avtalat pris med ett annat elhandelsföretag.

Kunden hade ingått elavtal med ett elhandelsföretag, men elnätsföretaget sa upp elhandelsavtalet genom att meddela elhandelsföretaget om att kunden flyttat från anläggningen. Anläggnings-ID för kundens elnätsavtal ändrades vid övergång från byggelsanläggning till permanent anläggning med anvisning som följd. Kunden fick vetskap om anvisningen någon månad senare genom en faktura.

Elhandelsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att kundens elinstallatör såsom ombud för kunden hade initierat byggelsanläggningen och den nya permanenta förbrukningsanläggningen. I samband med att den tillfälliga bygganläggningen upphörde tappade elanvändaren sitt elhandelsföretag. Elnätsföretaget hade anvisat ett elhandelsföretag åt kunden och påstod att information om anvisningen hade skickats till kunden. Försändelsen hade inte kommit i retur och bolaget hade därför utgått från att försändelsen hade kommit fram till kunden.

Nämnden konstaterade att elnätsföretaget, i enlighet med ellagen, hade anvisat ett elhandelsföretag. Det anvisade elhandelsföretaget hade informerat kunden enligt ellagen om villkoren för leveransen och vilket datum som leveransen skulle börja. Elnätsföretaget hade inte bevisat att det hade underrättat kunden om vilket elhandelsföretag som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och om ellagens bestämmelser om byte av elhandelsföretag.

Nämnden konstaterade att elnätsföretaget därför var skyldigt att stå för den skada som kunden lidit i form av dyrare elleveranser.

Beslut: Delvis bifall