Logo

2003-4109

Spänningsfall uppstod mellan faserna i ett elnät. K yrkade ersättning för skador som uppstått på dennes hushållsapparater på grund av detta. ARN konstaterade att skadorna orsakats av en säkerhetsbrist i el varför nätägaren var skadeståndsskyldig enligt det så kallade produktansvaret. Detta innebar att nätägaren var skadeståndsskyldig oavsett om denne varit vårdslös eller inte, dock med avdrag av lagstadgade 3 500 kr från ersättningen.

Beslut: Bifall