Logo

2006-4459

Anmälaren har i olika omgångar haft dålig elkvalitet. Den konstaterade spänningen har legat mellan 202 – 218 volt. K bodde i ett nybyggt område där en ny transformatorstation var planerad men försenad. Under tiden har matning skett från annan nätstation.

Elnätsföretaget hänvisar till ellagen som säger att nätkoncessionshavaren är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen endast i den mån kostnaderna för avhjälpandet är rimliga i förhållande till olägenheterna samt att det i ellagen inte finns några regler om skadestånd rörande bristande elkvalitet.

Enligt nämndens bedömning har företaget åtagit sig att tillhandahålla abonnenten elström med viss spänning. Det är ostridigt att elströmmen tidvis hållit lägre spänning än vad som avtalats varför anmälaren bör vara berättigad till prisavdrag.

Beslut: Bifall