Logo

1991 DT 1

Högsta Domstolen Mål nr: 1991 DT 1 En näringsidkare (N) ansökte om installation och anslutning till elnätet. Installationen gjordes efter en sk ”konstant x 20” vilket innebär att den förbrukning som kan avläsas ska multipliceras med 20 för att den verkliga förbrukningen ska framgå. Av misstag hade elnätsföretaget under flera år registrerat ”konstant x 1” och därigenom debiterat N endast för en tjugondel av den verkliga förbrukningen. HD menade att det var nätföretaget som hade installerat mätaren och att denna endast utvisade en tjugondel av den verkliga förbrukningen samt att företaget försummade att vid faktureringen göra den omräkning som erfordrades för att debiteringarna skulle bli korrekta. Av viss betydelse var också att debiteringarna fortgick i flera år utan att företaget självt uppmärksammade dem. Hänsyn togs också till att den debiterade förbrukningen motsvarade den som kunde avläsas på mätaren och någon underrättelse om att den markerade förbrukningen endast utgjorde en tjugondel verkar inte ha lämnats av företaget. Vidare ställs enligt HD låga krav i fråga om kontroll på förbrukare av elektrisk ström. HD finner i sin dom att man inte kan anta att N borde insett att debiteringarna varit felaktiga. Men hänsyn härtill ansågs N haft fog för att uppfatta de tidigare gjorda betalningarna som slutgiltiga.

Beslut: Bifall