Logo

2014-07365

K yrkade att elhandelsavtalet som förmedlaren hade ingått för hans räkning med elhandelsföretaget inte skulle gälla och att elhandelsavtalet med kundens tidigare elhandelsföretag skulle fortlöpa. K hade begärt ersättning för lösenavgift till sitt tidigare elhandelsföretag samt ersättning för administration med anledning av tvisten. K hade accepterat ett erbjudande om kostnadsfritt medlemskap hos förmedlaren men K hade inte uppfattat erbjudandet som bindande för framtida elhandelsavtal. K informerades om det nya avtalet, och bytet, i juni och kontaktade förmedlaren i augusti för att ångra elhandelsavtalet. K ansåg att ångerrätten inte hade framgått tydligt.

Förmedlaren motsatte sig kundens yrkande. Förmedlaren och K ingick avtal och K lämnade fullmakt för förmedlaren att förvalta kundens elavtal. Förmedlaren inhämtade nödvändiga uppgifter för att genomföra en korrekt uppsägning och informerade därefter K om det nya elhandelsavtalet och ångerrätten.

Nämnden konstaterade att förmedlaren hade bevisbördan för att muntlig fullmakt hade lämnats, och att förmedlaren hade fullgjort bevisbördan med hjälp av en ljudfil från telefonsamtalet mellan förmedlaren och K. Nämnden konstaterade vidare att förmedlaren hade lämnat ångerrättsinformation till K men att K inte hade ångrat sig inom ångerfristen.

Beslut: Avslag