Logo

2015-08637

K begärde skadestånd för kostnader till följd av frånkoppling av elen.

Elhandelsföretaget ansåg att de hade uppfyllt befintliga lagkrav för giltig frånkoppling. De kostnadsposter som elhandelsföretaget krävde för återinkoppling hade stöd i lag och beloppen var inte oskäliga.

Nämnden konstaterade att kundens försummelse avsåg två obetalda räkningar, som i sig utgjorde ett avtalsbrott i förhållande till elhandelsföretaget. Eftersom betalningsförsummelserna låg nära varandra i tiden ansåg nämnden sammantaget att försummelsen utgjorde ett väsentligt avtalsbrott med följd att företaget hade haft rätt att avbryta elleveransen. Nämnden saknade anledning att ifrågasätta skäligheten i de belopp, för krav- och frånkopplingskostnader, som företaget hade debiterat, med följd att företaget haft rätt att ta ut de aktuella avgifterna.

Beslut: Avslag