Logo

2004-3216

K anser att han borde ha debiterats fast nätavgift för lägenhetsabonnemang i stället för villaabonnemang och kräver bl.a. att nätföretaget skall återbetala erlagda avgifter från 1995. K bor i radhus tillhörande en bostadsrättsförening. K delar serviseledning med tre grannar. De har gemensam gatubelysning, elförsörjning av kvartersgård, bastu, grovtvättstuga etc. K gjorde gällande att han därför innefattades av definitionen för lägenhetsabonnemang. I fallet är ostridigt att det särskilda abonnemanget (här avses abonnemang för gemensamhetsanläggningar som tvättstuga, bastu etc) för fastigheten inte är anslutet till samma servisleding som lägenhetsabonnemanget. Från 1995 har företaget använt tre olika definitioner av lägenhetsabonnemang. Enligt ARN är den definition som infördes i september 2003 så oklar att den enligt nämndens mening kan ges den tolkning som K förespråkar. ARN anser därför att återbetalning bör ske av vad som erlagts för mycket under denna period.

Beslut: Bifall