Logo

T 9184-03

Svea Hovrätt Målnr: T9184-03 K flyttade in i ett hus med fem bostadsrättslägenheter. K beställde ett elabonnemang. Hon debiterades enligt den sk grundtariffen vilken motsvarade villaabonnemang. K menar att hon borde debiterats enligt lägenhetstariff och få tillbaka mellanskillnaden mellan grundtariff och lägenhetstariff. Elnätsföretaget hade utfärdat tillämpningsbestämmelser som överensstämde med en rekommendation utfärdad av Svenska Elverksföreningen. Enligt denna ska en särskild tariff tillämpas för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och med särskild ledning för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses enligt rapporten hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. Tingsrätten menade att det ansågs det klarlagt att förutsättningarna för lägenhetsabonnemang objektivt sett varit uppfyllda. Vidare menar tingsrätten att avgiftsreglerna beträffande elproduktion och eldistribution är komplicerade för den enskilde konsumenten och att en upplysningsplikt om sådana saker därför måste läggas på elnätsföretaget samt att fakturorna inte innehållit en för konsumenten klar och otvetydig uppgift om vilken typ av abonnemang som låg till grund för nätavgiften. I överklagandet till hovrätten menar hovrätten på liknande sätt att K haft rätt till ett abonnemang med gängse tariff för lägenhet hela tiden.

Beslut: Bifall