Logo

2004-6254

K har beställt ett elskåp av bolaget för upprustning av en fastighet. Skåpet monterades på en stolpe drygt 200 meter från fastigheten. K menade att skåpet var oanvändbart då det placerats för långt från fastigheten. K ifrågasätter avgiften för inkoppling och bestrider också elkostnaden. I avtalsvillkoren framgår att det är nätägaren som drar erforderliga ledningar till en av honom vald anslutningspunkt. Nätägaren bestämmer läge efter samråd med kunden. Önskar kunden annan anslutningspunkt ombesörjer nätägaren detta mot särskild ersättning. Nämnden anser att K inte kunnat visa att den tillhandahållna tjänsten avvikit från vad som avtalats eller att företget varit försumlig och det finns därmed ingen grund för bifall till K:s yrkande om betalningsbefrielse.

Beslut: Avslag