Logo

2006-4459

K hade i olika omgångar haft dålig elkvalitet. Den konstaterade spänningen hade varit mellan 202 – 218 volt. Anledningen var att K bor i ett nybyggt område där en ny transformatorstation är planerad men försenad. Under tiden hade matning skett från annan nätstation.

Elnätsföretaget hänvisade till ellagen som säger att nätkoncessionshavaren är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen endast i den mån kostnaderna för avhjälpandet är rimliga i förhållande till olägenheterna samt att det i ellagen inte finns några regler om skadestånd rörande bristande elkvalitet.

Enligt nämndens bedömning hade företaget åtagit sig att tillhandahålla abonnenten elström med viss spänning. Det var ostridigt att elströmmen tidvis hållit lägre spänning än vad som avtalats varför K var berättigad till prisavdrag.

Beslut: Bifall