Logo

Ö 18885-97

Länsrätten i Stockholm Målnr: Ö 18885-97 En bostadsrättsförening begärde att föreningens elabonnemang skulle omklassificeras från villaabonnemang till lägenhetsabonnemang. Nätmyndigheten avslog begäran och föreningen överklagade till Länsrätten. Enligt Länsrätten uppkommer påvisbara sammanlagringseffekter, med lägre nättariffer som följd, först när ett visst antal abonnenter är anslutna till samma ledning. Sådana mätbara effekter torde uppkomma när minst tre abonnenter är anslutna till samma servisledning. I detta aktuella fall är ledningssystemet utformat så att varje servisledning endast betjänar två abonnenter och några faktiska sammanlagringseffekter kan därmed inte anses uppkomma. Överklagandet avslås.

Beslut: Avslag