Logo

2002-7645

En frysskada hade uppstått på en vattencistern i samband med ett elavbrott. Frågan var hur skadeersättningen skulle bestämmas. K hade reglerat skadan med sitt försäkringsbolag och yrkade nu ersättning av nätägaren för felsökningskostnad, självriskdebitering och åldersavdrag som försäkringsbolaget gjort. Nätägaren bestred betalningsskyldighet under åberopande av att K inte begränsat skadans omfattning enligt avtalsvillkoren. ARN konstaterade att en konsument är berättigad till ersättning även för så kallade följdskador varför ersättningen för felsökningskostnaderna bifölls. Vad avsåg jämkning av självrisken ansåg ARN att K inte varigt försumlig vad gäller begränsningen av skadans omfattning, varför denne var berättigad till ersättning för självrisken. Vad avsåg ersättning för åldersavdrag fann ARN att denna gjorts i enlighet med praxis varför någon ytterligare ersättning inte kunde utgå i denna del.

Beslut: Bifall