Logo

2009-7296

Sedan K, i juni 2006, flyttade till sin fastighet hade elleveransen till K:s anläggning variat undermåligt genom att spänningen varit alltför låg. K reklamerade hos nätföretaget år 2007, men nätföretaget hävdade att det inte fanns något fel. Problemlet medförde att skador uppstod på viss egendom i K:s ägo och att K inte kunde påbörja vissa byggnadsarbeten som han plnerat. Inte förrän i april 2009 åtgärdades felet, K yrkade ersättning dels för de skador som uppstått och dels för vad han betalat i nätavgifter under den tid som felet varat. Närföretaget motsatte sig K:s yrkande eftersom det inte ansåg att det hade varit för låg spänning i bolagets del av nätet och eftersom K inte visat att han lidit av påstådd skada.

Nämden konstaterade att utredningen tyder på att det - under en längre tid - har förekommit vissa störningar i K:s elförsörjning, men att det inte visats att dessa störningar varit av sådan art och omfattning att de kan jämställas med ett rättsligt relevant fel. Nämnden konstaterade också att det inte helelr hade visats att störningarna givit upphov till påstådda skador. Nämden rekommenderade K att anta nätägarens erbjudande om viss kompensation.

Beslut: Avslag