Logo

2009-7868

En natt uppstod det problem med elförsörjningen till K:s bostad. K konsulterade nätföretaget och anlitade därefter en elektriker för felsökning i det av nätägaren plomberade huvudsäkringsskåpet. Det visade sig då att en brytare hade skadats och att en ledning hade brunnit. K ansåg att han inte var skyldig att underhålla den del av anläggning som låg bakom plomeringen. Vidare ansåg han att nätföretaget borde ha upptäckt felet i samband med byte av elmätare, vilket hade ägt rum tidigare. Alternativt menade K att skadan orsakades av nätföretaget i samband med bytet. K yrkade ersättning för de kostnader som han drabbats av. Nätföretaget motsatte sig yrkandet.

Nämnden menade att utredningen visat att den skada som K låtit reparera hade uppstått i en del av anläggningen som han själv, i egenskap av anläggningsinnehavare, bär ansvaret för. Vidare att nätföretagets tekniker inte hade någon anledning att i samband med mätarbytet vidta någon åtgärd med, eller i närheten av, den plats där skadan uppstått. Enligt nämnden hade K inte lyckats visa att skadan haft sin orsak i någon skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet från nätföretagets sida. Att huvudsäkringsskåpet var plomerat hade, enligt nämnden, ingen avgörande betydelse eftersom anläggningsinnehavaren har rätt att bryta plomeringen för att låta behörig elektriker genomföra nödvändigt underhåll av anläggningen

Beslut: Avslag