Logo

2013-04373

K yrkade ersättning av en förmedlare av elhandelsavtal, dels för lösenavgift och dels för inkomstbortfall.

K hade blivit uppringd av en försäljare från förmedlaren. K menade att han hade tackat ja till att få ett nyhetsbrev.

Förmedlaren ansåg att det förelåg ett avtal mellan K och förmedlaren som innebar att förmedlaren bl.a. hade givits fullmakt att ingå och avsluta elavtal för K’s räkning. Avtalet mellan förmedlaren och K (överenskommelsen) bekräftades i en ljudinspelning och bekräftelse på överenskommelsen hade skickats till K per e-post och vanligt brev. Förmedlaren menade att de vidtagna åtgärderna hade stöd i överenskommelsen mellan K och förmedlaren, och motsatte sig därför K’s yrkanden.

Nämnden konstaterade att förmedlaren hävdade att K hade ingått avtal med förmedlaren, och att K bestred detta. Förmedlaren hade bevisbördan för sitt påstående men hade inte inkommit med någon bevisning som stöd för sitt påstående om avtal med K. Förmedlaren var därmed skyldig att ersätta K för kostnaden för lösenavgiften. K hade inte visat att han hade haft något inkomstbortfall och yrkandet om ersättning för inkomstbortfall avslogs.

Beslut: Delvis bifall